Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby

poskytujeme v závislosti od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v právoplatnom rozhodnutí a posudku o odkázanosti na sociálnu službu prijímateľa sociálnej služby

sociálne poradenstvo

je činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Personál sociálno-zdravotného úseku poskytuje prijímateľom sociálnych služieb umiestneným v zariadení a ich rodinným príslušníkom poradenskú službu. Vybavuje osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami ( s ÚPSVaR, so súdmi, daňovými úradmi, so sociálnou poisťovňou, katastrálnym úradom, poštou a pod. ), pomáha prijímateľom i pri riešení ich problémov, podieľa sa na uspokojovaní potrieb s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Poradenstvo v oblasti zdravotne starostlivosti zabezpečuje praktický lekár a zdravotné sestry priamo v zariadení.

sociálna rehabilitácia

v tejto činnosti sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch  starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Venujeme sa i nácviku používania pomôcok, nácviku prác v domácnosti, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, ako aj sociálnej komunikácie.

ošetrovateľská starostlivosť

ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú sestry a opatrovateľky počas trojzmennej prevádzky.
Okrem ošetrovateľskej starostlivosti  zabezpečujeme aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom:

  • praktického lekára MUDr. Gabriša – 1x týždenne
  • iných praktických lekárov, v súlade so slobodnou voľbou občana
  • odbornej lekárky – odbor psychiatria, ktorá zabezpečuje odbornú starostlivosť 1x za štvrťrok
  • ADOS Pohoda, s.r.o. ( Nemocničná č. 979,  017 01 Považská Bystrica )
  • RADOS  PB, s.r.o.  ( Považské  Podhradie č. 423, 017 04  Považská Bystrica )

Na odborné vyšetrenia dochádzajú klienti ( prijímatelia sociálnej služby ) do NsP k príslušnému lekárovi.

pracovná terapia

cieľom pracovnej terapie je obnova udržania alebo rozvoja jeho fyzických, mentálnych a pracovných schopností.  (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov, ...)