Podmienky prijatia a nástup do zariadenia

Postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb určuje zákon NR SR č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

CSS Obce Papradno poskytuje sociálne služby v dvoch častiach, a to v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení. Preto je potrebné rozhodnúť sa o aké služby občan požiada.

Poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov – ZpS  (domov dôchodcov)

Sociálna služba – zariadenie pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste vášho trvalého bydliska a požiadajte o vydanie tlačiva „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu „ a tlačiva „ Lekárske potvrdenie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Uvedené tlačivá nájdete aj na webovej stránke obce, mesta . Pre občanov s trvalým pobytom v Papradne sú tlačivá na našej stránke.  Tlačivo Lekárske potvrdenie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu alebo aktuálnu prepúšťaciu správu z nemocnice po hospitalizácii, spolu s vyplnenou a podpísanou Žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doručíte na príslušnú obec, resp. mesto podľa trvalého pobytu žiadateľa.  Obec ( mesto ) vydá na základe  Posudku o odkázanosti službu Rozhodnutie o odkázanosti na príslušnú sociálnu službu.

Poskytovanie starostlivosti v špecializovanom zariadení - ŠZ

V ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. stupeň podľa prílohy zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. stupeň podľa prílohy citovaného zákona. ( Telesne postihnutý dôchodca, invalidný dôchodca, imobilný, dôchodca s duševnou poruchou. )

Aby bolo možné poskytnúť služby v ŠZ je potrebné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na uvedenú službu odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci, oddelenie sociálnych služieb na úrade Trenčianského samosprávneho kraja v Trenčíne, kde si môžete osobne vyžiadať tlačivo „žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a tlačivo „ lekárske potvrdenie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.  Uvedené tlačivá môžete nájsť aj na webovej stránke : www.tsk.sk

Dôsledne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplneným tlačivom (lekársky nález ... ) je potrebné poslať na adresu: TSK, odbor sociálnej pomoci, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín , alebo osobne doručiť na podateľňu TSK v čase úradných hodín, ( pondelok až piatok od 8.oo – 15.oo hod ).

Na základe vyššie uvedených podkladov vykoná  príslušný  odbor  TSK  posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku ) a vyhotoví  „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý je podkladom na vydanie  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré odošle žiadateľovi.

Prijímanie do CSS Obce Papradno

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení obráti sa na sociálnu pracovníčku Mgr. Zuzanu Hlinkovú príp. riaditeľku Ing. Věru Lališovú a vyžiada si tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Uvedené tlačivo je aj na našej webovej stránke.  Vyplnenú žiadosť s právoplatným  rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu odovzdá v našom zariadení spolu s potvrdením o príjme za predchádzajúci kalendárny rok ( dôchodok, a iné ) a doklady o majetkových pomeroch (vyhlásenie o majetku).

Ak máme voľné miesto vyzveme žiadateľa k nástupu a v deň nástupu s ním uzatvoríme „zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby“.

V prípade, že nemáme voľné miesto, môžeme žiadateľa na základe jeho prejaveného súhlasu zaradiť do „Zoznamu prijímateľov sociálnej služby - čakateľov“.

Pokiaľ žiadateľ nesúhlasí so zaradením do „zoznamu  čakateľov“ obráti sa opäť na obec alebo TSK ( príslušný orgán, ktorý vydal „rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ ), ktorý mu zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Pri    n á s t u p e    občana do CSS Obce Papradno je nevyhnutné priniesť:

 • platný občiansky preukaz
 • zdravotný záznam a lieky min. na 3 dni
 • preukaz poistenca, príp. preukaz TŤP ( ak je držiteľom )
 • osobné doklady  ( rodný list, ...)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia od obvodného lekára a výsledky ostatných odberov
 • overený odpis rozhodnutia súdu o zbavení, alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané
 • zoznam liekov s rozpisom ich užívania
 • platné odporúčania od odborných lekárov na lieky a inkontinentné pomôcky – ak ich užívate
 • osobnú bielizeň a vrchné ošatenie označené menom alebo vzorom ( po dohode s CSS )
 • hygienické potreby ( toaletný papier, hyg. vreckovky, zubnú kefku, pastu, šampón, tekuté mydlo, sprchový gél,  hrebeň, uteráky, osušky, pohárik na odkladanie protézy, ... )
 • potvrdenie o výplate dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne – ústredie a.s. Bratislava, (výška starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku)
 • osobné veci, ktoré si chcete priniesť ( príbor, hrnček, tanierik, vankúšik, utierku, obraz, rádio, kreslo,...  )
 • v prípade potreby ak vlastníte zdravotnícke pomôcky ( chodítko, invalidný vozík, toaletné kreslo )
 • v prípade, ak poberáte sociálne dávky, je potrebné, aby ste na ÚPSVaR nahlásili zmenu bydliska
 • oznámiť pošte zmenu bydliska
 • dôchodok nemusíte prehlasovať, toto urobí soc. pracovníčka ihneď po vašom nástupe
 • stravu v deň nástupu máte zabezpečenú
 • dopravu do CSS pri nástupe si zabezpečí a hradí žiadateľ zo svojich prostriedkov