O nás

CSS Papradno poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákona o sociálnych službách“).

Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby sa poskytujú ako celoročná sociálna služba pobytovou formou.

CSS Papradno pozostáva z dvoch zariadení:

  • zariadenie pre seniorov (ZpS) s kapacitou 31 miest, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
    1. ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách) alebo
    2. ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
  • špecializované zariadenie (ŠZ) s kapacitou 3 miesta, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie demencie rôzneho typu etiológie, hluchoslepota.