Naše služby

Centrum sociálnych služieb Obce Papradno v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje klientom (prijímateľom sociálnej služby )   o d b o r n é,   o b s l u ž n é   a   ď a l š i e   činnosti.

Odborné  činnosti

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • ošetrovateľskú starostlivosť
  • pracovnú terapiu

Obslužné  činnosti

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie  činnosti

  • podmienky na úschovu cenných vecí
  • podmienky na záujmovú činnosť  a iné