Ďalšie činnosti

osobné vybavenie

osobným vybavením prijímateľa sociálnej služby je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné osobné potreby. Ak si uvedené vybavenie v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti nemôže zabezpečiť prijímateľ sociálnej služby sám, zabezpečí mu osobné vybavenie CSS Papradno .

úschova cenných vecí

úschova cenných vecí sa riadi podľa vnútornej smernice. Zariadenie poskytuje možnosť prijímateľom uschovať cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov, peňažných hotovostí.

záujmová činnosť

záujmovú činnosť pripravujú pracovníčky sociálno-zdravotného úseku počas celého roka. Organizujú sa rôzne akcie spojené s vystúpením detí základnej alebo materskej školy, posedenia spojené s hudbou na harmonike, spevom  a tancom, vystúpenia folklórnej skupiny Podžiaran,  jednodňové výlety  ( Rajecká Lesná, Trenčianské Teplice, ... ), v lete posedenia spojené s opekaním  špekačiek, varenie gulášu na Podjavorníku a iné aktivity.

V  zariadení je aj knižnica a prijímatelia majú možnosť čítať literatúru podľa svojho výberu.

Na prízemí v spoločenskej miestnosti je svätostánok a 1x mesačne navštevuje zariadenie rímskokatolícky farár.

požičiavanie pomôcok

prijímateľom sociálnych služieb odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu zlého zdravotného stavu ( čiastočne imobilným a imobilným ) sú zapožičiavané pomôcky, ktoré im pomáhajú pri zlepšení kvality ich života – barly, chodítka, invalidné vozíky, jedálenské stolíky, antidekubitné pomôcky, hrazdičky, rebríček na rehabilitáciu, WC stoličky.